Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairbjarbirb irbjarbirb

January 16 2018

To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viaosiaka osiaka

November 30 2017

3534 bea5

July 02 2015

4505 574c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
0267 d583 500

June 08 2015

Reposted fromshakeme shakeme viapanizwasem panizwasem

March 20 2015

6361 65d2
Reposted fromretaliate retaliate viaSundaySmile SundaySmile

March 17 2015

1343 7f94
Reposted fromrainy rainy viabookinistka bookinistka
Myrdal, Norway
3395 290f 500
Reposted fromlittlefool littlefool

March 09 2015

Reposted fromzium zium viairbjarbirb irbjarbirb

February 18 2015

5671 10f2 500
Reposted fromsarazation sarazation viajoohnny joohnny
0957 ed84

January 18 2015

8314 96ab
Reposted fromkarahippie karahippie vialugola lugola
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje męczyć przeszłość.

January 17 2015

Reposted fromshakeme shakeme vialugola lugola
Reposted fromoski oski viaabsstract absstract

January 05 2015

5303 ab0f
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice
8314 8caa
Reposted fromtwice twice
6740 fd2d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl