Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2014

0738 2907 500
Reposted fromrol rol viathatwasntadream thatwasntadream
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson
Pesymizm to przywilej człowieka, który myśli.
— Éric-Emmanuel Schmitt
7770 2d50
Reposted fromkukka kukka viacheshiresmile cheshiresmile

December 13 2014

8604 f276
Reposted fromnosmile nosmile viacheshiresmile cheshiresmile

December 06 2014

8507 3b96
Reposted fromsoSad soSad viapanizwasem panizwasem

December 05 2014

3895 31c4

November 28 2014

5961 ab03
Reposted frommisza misza viatwice twice
1887 6ccf 500
Reposted fromhermina hermina viatwice twice

November 12 2014

4240 18bc
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viatwice twice

November 10 2014

7861 9263 500
Reposted fromAgariSpider AgariSpider viatwice twice

November 09 2014

8507 e39b
Reposted fromnosmile nosmile viacat-a-strophe cat-a-strophe

November 07 2014

1938 96e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula

October 25 2014

Bungo szedł z pośpiechem do domu, myśląc tylko o tym, żeby jak najprędzej zasnąć i o niczym już nie wiedzieć. Ogarnął go ostateczny wstręt do siebie, do ludzi i całego życia i czuł, że jeżeli się coś nie zmieni, nie zniesie siebie samego jednej chwili dłużej.
— Witkacy, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viatwice twice

October 22 2014

6824 d37a
Reposted fromMissMurder MissMurder viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl